Privacybeleid

Proficiat!


Je gebruikt LAUNCH en dat is een eenvoudige maar uitstekende stap voorwaarts in je carrière-opbouw of in je zoektocht naar geschikt talent.

Van harte welkom!

1. Algemeen - draagwijdte

LAUNCH respecteert en beschermt je privacy.

Dit privacybeleid heeft tot doel je op transparante wijze te informeren over alle voorzorgen die LAUNCH.CAREER BV, statutair gevestigd te Antwerpen in de Vloeyenbergdreef 7, 2970 Schilde, geregistreerd in het KBO met ondernemingsnummer BE 0752.653.682, neemt bij het verwerken van persoonsgegevens die je ons toevertrouwt of die worden verzameld wanneer je gebruik maakt van ons digitale platform (website en apps) .

Het privacybeleid van LAUNCH wil in overeenstemming zijn met de Europese Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG of in het Engels GDPR- General Data Protection Regulation) 2016/679 van 27 april 2016 en de overeenkomstige Belgische wet van 30 juli 2018 betreffende de bescherming van natuurlijke personen met betrekking tot de verwerking van persoonsgegevens, alsmede met alle andere relevante wetgeving.

Op die manier kan je zonder privacyzorgen de digitale omgeving van LAUNCH bezoeken en gebruiken.

Voor een goed begrip van ons privacybeleid dien je dit samen met onze gebruiksvoorwaarden te lezen en te verstaan.

Alles staat daarbij steeds in het teken van de missie van LAUNCH, nl. studenten en jong afgestudeerden op een kosteloze, snelle en efficiënte manier in contact te brengen met de bedrijfswereld en de arbeidsmarkt en omgekeerd ondernemingen op een eenvoudige en kostenbesparende manier geschikte talenten te laten ontdekken en rekruteren.

Via hun profiel krijgen de studenten en jong afgestudeerden rechtstreeks geschikte stage- en jobopportuniteiten aangereikt, terwijl de ondernemingen hun bedrijfsinformatie en vacatures onmiddellijk bij de juiste doelgroep digitaal verspreiden.

Het loutere feit van je gebruik van het platform en de diensten aangeboden door LAUNCH betekent dat je ons privacybeleid aanvaardt.

Bij aanmaak van een account zal je deze aanvaarding (ook inzake onze gebruiksvoorwaarden) uitdrukkelijk bevestigen.

LAUNCH kan dit beleid op elk moment wijzigen en/of aanvullen, bv. in functie van gewijzigde diensten of wetgeving.

Dit zal uiteraard gebeuren door deze wijzigingen te plaatsen op het platform van LAUNCH met vermelding van de datum van de laatste versie.

Lees dit beleid dus goed na en houd er rekening mee dat je bij ieder (hernieuwd) gebruik, je erkent dit (eventueel gewijzigd) beleid te hebben gelezen, begrepen en goedgekeurd.

Als je niet akkoord gaat met het (gewijzigde) privacybeleid van LAUNCH dien je geen account aan te maken of jouw account af te sluiten en geen gebruik (meer) te maken van de diensten van LAUNCH.

2. Opmerking inzake minderjarigen

Als je onder 18 jaar oud bent, mag je ons platform nog niet gebruiken en vragen wij jouw persoonsgegevens niet aan ons mede te delen.

3. Wat betekent "verwerking van persoonsgegevens"

Verwerking van persoonsgegevens betekent elke verwerking van gegevens die je als natuurlijke persoon kunnen identificeren. Wanneer het een rechtspersoon betreft, gaat het over de persoonsgegevens van de natuurlijke persoon die namens de rechtspersoon optreedt (bv. een individuele recruiter voor de onderneming).

Verwerking is zeer ruim en betekent onder meer het verzamelen, vastleggen, ordenen, bewaren, actualiseren, wijzigen, opvragen, raadplegen, gebruiken, verspreiden, ter beschikking stellen, samenbrengen, combineren, wissen of uiteindelijk vernietigen van de persoonsgegevens.

4. Basis voor de verwerking van persoonsgegevens

LAUNCH respecteert bij de werking van haar platform en de levering van haar diensten het principe van de minimale gegevensverwerking van de AVG , en je persoonsgegevens worden enkel verzameld wanneer daartoe de vereiste rechtsgrond bestaat. LAUNCH waakt erover dat de persoonsgegevens die zij verwerkt, toereikend, ter zake dienend en noodzakelijk zijn voor het beoogde en gerechtvaardigde doel.

4.1 Toestemming

LAUNCH verzamelt je persoonsgegevens in geval je daar geheel of gedeeltelijk toestemming voor geeft. Deze toestemming kan uitdrukkelijk zijn, maar kan soms ook afgeleid worden uit jouw gedrag of handelingen op het platform, bv. door formulieren in te vullen of op knoppen te klikken. Door deze handeling stem je in dat LAUNCH de ingevoerde gegevens gebruikt om de goede werking van onze diensten te waarborgen.

4.2 Noodzaak

Daarnaast verwerkt LAUNCH ook persoonsgegevens omdat ze nodig is in het kader van een andere rechtsgrond:

- voor de goede uitvoering van het gebruik van LAUNCH en de algemene voorwaarden die daarbij gelden;

- voor de naleving van een verplichting waaraan LAUNCH moet voldoen, bv inzake administratieve of fiscale wetgeving, of in het kader van een gerechtelijke procedure;

- voor de verwezenlijking van een gerechtvaardigd belang van LAUNCH, waarbij steeds een grondige afweging tussen jouw persoonlijk belang en het belang van LAUNCH zal gemaakt worden.

5. Welke persoonsgegevens worden door LAUNCH verwerkt

5.1 Door de gebruiker zelf verstrekte informatie

Door het gebruik van LAUNCH kunnen persoonsgegevens verstrekt worden door de bezoeker, door de leden of door de recruiter/onderneming zelf, en LAUNCH kan deze informatie verzamelen/verwerken. Deze informatie kan je verstrekken bij aanmelding/registratie of wanneer je een formulier invult, een zoekopdracht uitvoert, informatie bijwerkt of toevoegt, reageert op enquêtes of andere functionaliteiten van LAUNCH.

Het kan gaan om:

- accountinformatie: bij aanmelding/registratie wordt bepaalde informatie ingegeven, zoals naam, woonplaats, e-mailadres, functietitel (recruiter), ….;

- profielinformatie zoals inzake je opleiding, vaardigheden, interesses, werkervaring en profielfoto,….;

- voorkeuren inzake je studie- en loopbaanontwikkeling onder meer wat betreft stages, jobs en werkgevers;

- contactinformatie: als je LAUNCH informatie verstrekt over je contacten, kan LAUNCH deze contacten gebruiken in het kader van haar diensten en marketingactiviteiten.

5.2 Informatie die automatisch verwerkt wordt

Wanneer je het platform of de diensten van LAUNCH gebruikt als bezoeker, lid of recruiter/onderneming, verzamelt LAUNCH automatisch informatie, onder meer:

- gebruiksinformatie: informatie over jouw interacties met LAUNCH, zoals de pagina's of inhoud die je bekijkt, je taalvoorkeur, je zoekopdrachten voor evenementen, stages, of jobs, en andere acties die je uitvoert, zoals klikken op links van toepassingen van derden;

- loggegevens en apparaatinformatie: IP-adres, toegangsdata en -tijden, hardware- en software-informatie, apparaatinformatie, apparaatgebeurtenisinformatie, unieke identificatiegegevens, crashgegevens, cookiegegevens en de pagina's die je hebt bekeken of waarmee je interactie hebt gehad voor of na het gebruik van LAUNCH;

- locatiegegevens: informatie over jouw locatie zoals bepaald door middel van gegevens zoals je IP-adres.

- cookies: LAUNCH kan cookies en andere vergelijkbare technologieën, zoals webbakens, pixels en mobiele ID's, gebruiken. Enkel essentiële cookies worden standaard geactiveerd zonder je uitdrukkelijke toestemming. Het zijn cookies waarvan het gebruik berust op het gerechtvaardigd belang van LAUNCH, nl. voor essentiële functies (inloggen, bewaren van toestemming of weigering van andere cookies,…), of voor geanonimiseerde statistieken. Andere categorieën cookies of gelijkaardige technologieën vereisen steeds je uitdrukkelijke toestemming.

5.3 Informatie verkregen uit andere bronnen

LAUNCH kan informatie waaronder persoonsgegevens verkrijgen van derde partijen en bronnen, zoals van partners en adverteerders. Deze laatsten zijn zelf verantwoordelijk voor het hebben van een wettelijke basis voor het verwerken en overdragen van persoonsgegevens en het naleven van de privacyregelgeving. Indien LAUNCH deze gegevens koppelt aan zelf verzamelde/verwerkte gegevens, dan wordt deze gecombineerde informatie behandeld in overeenstemming met dit privacybeleid.

5.4 Informatie die LAUNCH niet verwerkt

Zoals de wet bepaalt, verwerkt LAUNCH absoluut geen gevoelige informatie, zoals bv.. gegevens over je etnische afkomst, politieke opvattingen, seksuele voorkeuren en gezondheid.

6. Wijze waarop LAUNCH persoonsgegevens verwerkt

LAUNCH verwerkt de informatie die zij verzamelt, waaronder jouw persoonsgegevens, uiteraard met de bedoeling om haar platform en haar diensten zo performant mogelijk te organiseren in het kader van haar missie. LAUNCH waakt erover dat de persoonsgegevens die zij verwerkt, toereikend, ter zake dienend en noodzakelijk zijn voor het beoogde doel.

Dit betekent onder meer dat LAUNCH de informatie verwerkt:

6.1 Voor het optimaal functioneren en perfectioneren van het platform.

De verzamelde persoonsgegevens en andere informatie wordt verwerkt:

- om je alle functionaliteiten van het platform doelmatig te laten openen en gebruiken, bv. bij het kiezen van voorkeuren en ontvangen van geschikte aanbiedingen inzake evenementen, stages en werkaanbiedingen;

- om communicatie tussen leden en recruiters/ondernemingen mogelijk te maken in functie van de missie van LAUNCH;

- om op basis van uw profielinformatie, voorkeuren, zoekgeschiedenis en acties, het individuele gebruik van het LAUNCH platform te beschermen, personaliseren en optimaliseren;

- om het ledenbestand van LAUNCH en het bestand van recruiters/ondernemingendoelmatig[1] [2] uit te breiden indien je ons informatie over je contacten meedeelt.

6.2 Voor het uitvoeren van analyses en zoeken van matches

De verzamelde persoonsgegevens en andere informatie wordt verwerkt:

- voor analyses van onder meer gebruikersnavigatie, om de werking van het LAUNCH platform te meten, evalueren en optimaliseren;

- voor analyse om op basis van profielinformatie, voorkeuren, zoekgeschiedenis, acties e.d. matches te realiseren tussen leden en recruiters/ondernemingen;

- voor het opmaken van informatierapporten en statistieken voor recruiters/ondernemingen;

- voor studies, bv. analyse van sociale, economische en/of arbeidsmarkttrends, in functie van de missie van LAUNCH; gegevens die aldus extern gerapporteerd worden, worden geanonimiseerd en zijn dus niet terug te brengen tot een bepaald individu.

6.3 Voor het bieden van klantenservice

De verzamelde persoonsgegevens en andere informatie wordt verwerkt:

- voor ondersteuning van de bezoekers, leden en recruiters/ondernemingen inzake het optimaal gebruik van LAUNCH en het oplossen van eventuele problemen;

- voor verzending van berichten zoals account- en beveiligingsmeldingen, service- of supportberichten, updates en herinneringen, waarbij je communicatievoorkeuren kan instellen zonder afmeldingsmogelijkheid voor bepaalde serviceberichten zoals beveiligingsmeldingen en juridische kennisgevingen.

7. Met wie deelt LAUNCH de verwerkte gegevens

7.1 Leden en recruiters/ondernemingen

Om de missie van LAUNCH te realiseren wordt informatie, waaronder verwerkte persoonsgegevens, uitgewisseld tussen leden enerzijds en recruiters/ondernemingen anderzijds. De gegevens worden bv. gebruikt voor analyses om op basis van profielinformatie, voorkeuren, zoekgeschiedenis, acties e.d. matches te realiseren tussen leden en recruiters/ondernemingen.

De uitwisseling van gegevens zal mede afhankelijk zijn van de volledigheid van je profielgegevens, je specifiek gebruik van LAUNCH (bv. activeren van aanbiedingen zoals inzake evenementen, stages, of jobs).

7.2 Noodzaak

LAUNCH kan jouw informatie, waaronder persoonsgegevens, vrijgeven/delen omdat dit noodzakelijk is in het kader van een andere rechtsgrond:

- voor de goede uitvoering van het gebruik van LAUNCH en de algemene voorwaarden die daarbij gelden, bv. ter bescherming tegen frauduleus of onwettig gebruik;

- voor de naleving van een verplichting waaraan LAUNCH moet voldoen, bv inzake administratieve of fiscale wetgeving;

- in het kader van een gerechtelijke procedure, bv. in het kader van een aansprakelijkheidsvordering, om eigendommen of andere wettelijke rechten van LAUNCH te beschermen, onze contracten af te dwingen of de rechten, eigendommen of veiligheid van anderen te beschermen, of op bevel van een gerechtelijke overheid;

- voor de verwezenlijking van een gerechtvaardigd belang van LAUNCH, waarbij steeds een grondige afweging tussen jouw persoonlijk belang en het belang van LAUNCH zal gemaakt worden.

7.3 Geanonimiseerde informatie

LAUNCH kan geaggregeerde informatie, nl. informatie van gebruikers die gecombineerd of geanalyseerd wordt, zodat deze niet langer een individuele gebruiker identificeert of ernaar verwijst, delen met derden. Dit is ook het geval voor andere geanonimiseerde informatie, vb. voor naleving van de regelgeving, marktanalyse, demografische profilering, marketing en andere zakelijke doeleinden, zoals bv. het maken van informatierapporten en statistieken voor recruiters/ondernemingen.

7.4 Zakelijke overdrachten

Bij een fusie, overname, verkoop, faillissement of insolventie van LAUNCH is het niet denkbeeldig dat haar activa, inclusief data waaronder persoonsgegevens, geheel of gedeeltelijk overgedragen worden. Als dit het geval zou zijn, zal LAUNCH je uiteraard op de hoogte brengen voordat je persoonlijke informatie wordt overgedragen en onderworpen aan een ander privacybeleid.

8. De wijze waarop je gegevens beveiligd worden

Launch.career BV volgt de algemeen aanvaarde bedrijfsstandaarden om de aan LAUNCH verstrekte persoonsgegevens te beveiligen, zowel tijdens verzending als bij ontvangst.

LAUNCH neemt passende organisatorische en technische maatregelen/waarborgen om persoonsgegevens te beschermen tegen ongewilde of onwettige vernietiging, ongewild verlies, ongeoorloofde wijziging, ongeoorloofde openbaarmaking of toegang, verkeerd gebruik en tegen enige andere onwettige vorm van verwerking van persoonsgegevens.

De medewerkers van LAUNCH worden opgeleid om correct om te gaan met vertrouwelijke gegevens.

De technische beveiliging kan onder meer firewalls, antivirus, intrusie- en anomaliedetectie, wachtwoordbeveiliging, toegangs- en authentificatiecontroles, omvatten, alsmede SSL-technologie om gegevens te versleutelen tijdens verzending via het openbare internet, en beveiligingsfuncties van applicatielagen om persoonsgegevens verder te anonimiseren.

Geen enkele beveiligde methode van verzending via internet of methode van elektronische opslag en verwerking is evenwel absoluut waterdicht. LAUNCH kan de veiligheid van informatie die je naar ons verzendt of op het platform bewaart, niet absoluut garanderen en je doet dit dus op eigen risico, zonder dat LAUNCH aansprakelijk kan gesteld worden voor enige schade. LAUNCH kan ook niet volledig garanderen dat dergelijke informatie niet wordt gebruikt, openbaar gemaakt, gewijzigd of vernietigd door schending van onze organisatorische of technische veiligheidsmaatregelen, zonder dat LAUNCH aansprakelijk kan gesteld worden voor enige schade.

Als je denkt dat jouw persoonlijke gegevens zijn aangetast, neem dan onmiddellijk contact op met LAUNCH.

LAUNCH zal van haar kant jou en de bevoegde autoriteiten zo spoedig mogelijk informeren wanneer een inbreuk op het beveiligingssysteem wordt vastgesteld, conform de toepasselijke wetgeving.

Bepaalde verwerkingen van persoonsgegevens die verzameld worden op het LAUNCH platform vallen onder verantwoordelijkheid van andere vennootschappen. Dit is het geval in het kader van wettelijke verplichtingen of omdat de verwerking van persoonsgegevens de expertise van andere vennootschappen vereist.

LAUNCH kiest deze verwerkers zorgvuldig uit en sluit de nodige overeenkomsten om de vertrouwelijkheid en beveiliging van je persoonsgegevens maximaal te garanderen, overeenkomstig de Europese regelgeving.

Voor zover persoonsgegevens buiten de Europese Unie zouden worden verwerkt, zorgt LAUNCH er via contractuele of andere maatregelen voor dat deze gegevens een vergelijkbaar beschermingsniveau genieten.

9. Jouw keuzes en rechten inzake de verwerking van persoonsgegevens

9.1 Eigen beheer van persoonsgegevens

Je kan je persoonlijke informatie zelf beheren door je account te openen en door je persoonsgegevens bij te werken of te verwijderen, of het toegelaten gebruik ervan te wijzigen via het gedeelte "Mijn Profiel" op het LAUNCH platform.

Je bent uiteraard zelf verantwoordelijk voor het up-to-date houden van je persoonlijke informatie.

Je hebt steeds het recht om LAUNCH te vragen om onjuiste of onvolledige persoonlijke informatie die je zelf niet kunt bijwerken binnen je LAUNCH account, te laten verwijderen of corrigeren.

Je kan steeds inzage vragen of zelfs een kopie aanvragen van je persoonlijke informatie die door LAUNCH wordt bewaard. LAUNCH zal in dat geval zo snel mogelijk op je verzoek reageren.

9.2 Intrekking en beperking van verwerking

Als je uitdrukkelijk of impliciet geheel of gedeeltelijk toestemming hebt gegeven voor de verwerking van je persoonlijke gegevens door LAUNCH, kan je deze toestemming op elk moment geheel of gedeeltelijk intrekken door je accountinstellingen te wijzigen of door LAUNCH te verzoeken om dit te realiseren.

Deze intrekking of beperking van toestemming heeft dan wel geen invloed heeft op de wettigheid van verwerkingsactiviteiten die zijn gebaseerd op een (ruimere) toestemming vóór de intrekking of beperking ervan.

9.3 Bewaring en verwijdering van gegevens

LAUNCH bewaart je persoonsgegevens over het algemeen zolang als nodig om het doel te realiseren waarvoor de informatie verzameld wordt. De bewaartermijn kan dus per doel verschillen, en kan soms heel kort zijn. De termijn kan ook langer zijn, bv. omdat LAUNCH ter zake wettelijke verplichtingen moet naleven, bv. inzake administratieve of fiscale wetgevingen.

Na afloop van de toepasselijke bewaartermijnen, worden persoonsgegevens gewist of geanonimiseerd.

Als je niet langer wil dat LAUNCH je persoonsgegevens gebruikt om haar platform en diensten te leveren, kan je je account verwijderen of LAUNCH verzoeken om je account te wissen en te sluiten. LAUNCH zal al jouw gegevens dan verwijderen of anonimiseren, conform de wettelijke regelgevingen.

Informatie die je met anderen hebt gedeeld (zoals sollicitaties en berichten) blijft mogelijk nog zichtbaar voor andere gebruikers.

Het is niet onmogelijk dat in het kader van de beschermingsmaatregelen van het LAUNCH platform tegen ongewild en onwettig verlies en vernietiging, of in het kader van wettelijke verplichtingen, persoonlijke gegevens gedurende een beperkte periode op back-up systemen blijven opgeslagen.

10. Uitoefening van je rechten, vragen, klachten en feedback

LAUNCH neemt je privacy en je rechten zeer ernstig en wij danken je voor het grondig nalezen van dit privacybeleid.

Voor de uitoefening van je rechten, of voor vragen, klachten of feedback, kan je steeds terecht bij de verantwoordelijke voor de gegevensbescherming van LAUNCH door:

-een e-mail te verzenden naar legal@launch.career;

-via de post een ondertekende brief te verzenden naar Launch.career BV, afdeling privacy, Vloeyenbergdreef 7 te 2970 Schilde.

commercieel interessant : hoe praktisch? automatisch uitnodiging sturen naar x vrienden bij registratie?

standaardtekst + registratielink maken die eenvoudig naar studenten kan doorgestuurd worden (via sales of via studenten naar hun kennissennetwerk)