Gebruiksvoorwaarden

Proficiat!


Je gebruikt LAUNCH en dat is een eenvoudige maar uitstekende stap voorwaarts in je carrière-opbouw of in je zoektocht naar geschikt talent.

Van harte welkom!

1. Algemeen - draagwijdte

Dit zijn de algemene voorwaarden die van toepassing zijn op elk gebruik van het platform (website die toegankelijk is via de www.launch.career en mobiele applicaties) en de diensten onder de naam LAUNCH, die worden aangeboden door LAUNCH.CAREER BV, statutair gevestigd te Antwerpen in de Vloeyenbergdreef 7, 2970 Schilde, geregistreerd in het KBO met ondernemingsnummer BE 0752.653.682.

De gebruiksvoorwaarden van LAUNCH staan steeds en uitsluitend in het teken van haar doelstelling.

De missie van LAUNCH bestaat erin studenten en jong afgestudeerden op een kosteloze, snelle en efficiënte manier in contact te brengen met de bedrijfswereld en de arbeidsmarkt en omgekeerd ondernemingen op een eenvoudige en kostenbesparende manier geschikte talenten te laten ontdekken en rekruteren.

Via hun profiel krijgen de studenten en jong afgestudeerden rechtstreeks geschikte stage- en jobopportuniteiten aangereikt, terwijl de ondernemingen hun bedrijfsinformatie en vacatures onmiddellijk bij de juiste doelgroep digitaal verspreiden.

Het loutere feit van jouw gebruik van het platform en de diensten aangeboden door LAUNCH betekent dat je de algemene gebruiksvoorwaarden integraal aanvaardt; je krijgt daardoor een aantal rechten, maar je bent ook gebonden door een aantal verplichtingen.

Bij aanmaak van een account zal je deze aanvaarding (ook inzake ons privacybeleid) uitdrukkelijk bevestigen. LAUNCH kan deze voorwaarden evenwel op elk moment wijzigen, aanvullen of verwijderen, vb. in functie van gewijzigde diensten of wetgeving.

Dit zal uiteraard gebeuren door deze wijzigingen te plaatsen op haar platform.

Lees deze voorwaarden dus goed na en houd er rekening mee dat je bij ieder (hernieuwd) gebruik, je erkent deze (eventueel hernieuwde) voorwaarden te hebben gelezen, begrepen en goedgekeurd.

Als je niet akkoord gaat met de (hernieuwde) gebruiksvoorwaarden dien je geen account aan te maken of jouw account af te sluiten en geen gebruik (meer) te maken van LAUNCH.

2. Diensten en verantwoordelijkheden van LAUNCH

LAUNCH stelt haar platform en diensten geheel of gedeeltelijk beschikbaar aan de leden, recruiters/ondernemingen en bezoekers voor het bereiken van haar doelstelling en conform deze gebruiksvoorwaarden.

LAUNCH doet er alles aan om haar platform en diensten permanent ter beschikking te stellen, maar kan op elk moment en zonder voorafgaande waarschuwing de toegang onderbreken om technische of andere redenen, zonder verantwoordelijkheid voor de gevolgen hiervan.

LAUNCH respecteert en beschermt ieders privacy. LAUNCH neemt passende organisatorische en technische maatregelen zodat de beveiliging van persoonsgegevens en de vertrouwelijkheid ervan gewaarborgd is, zoals nader uiteengezet in haar privacybeleid, dat integraal deel uitmaakt van deze gebruiksvoorwaarden.

LAUNCH stelt alles in het werk om haar platform en diensten te vrijwaren van kwaadaardige software (bugs, virussen, spyware, Trojaanse paarden…), maar kan de afwezigheid ervan onmogelijk volledig garanderen en aanvaardt geen aansprakelijkheid voor eventuele schade die daaruit zou voortvloeien voor de gebruikers, die allen sterk worden aangeraden de noodzakelijke beveiligingsprogramma's (antivirusprogramma's, firewalls,…) op hun hardware te installeren.

In bepaalde rubrieken kan het platform hyperlinks bevatten naar websites of inhoud beheerd door recruiters/ondernemingen of door derden. LAUNCH aanvaardt geen enkele verantwoordelijkheid inzake de kwaliteit, correctheid of wettelijkheid van deze inhoud of voor de goede werking van deze websites. LAUNCH kan niet aansprakelijk gesteld worden voor schade als gevolg van het gebruik ervan.

3. Leden en hun verantwoordelijkheden

3.1 Becoming a member

Only as an account holder can you access or use certain possibilities, functions, parts or elements of LAUNCH.

An account can be created with login information, i.e. an email address and a password. If you have registered your account through an account with certain third-party social networking services such as Facebook or Google, this account will serve as login information.

Only if you are an adult student or young graduate who wants to get in touch with the business world and the labor market through LAUNCH in a free, fast and efficient way, you can create an account by filling in the registration form on the website, by accepting the terms of use and the privacy policy of LAUNCH, by clicking on 'register' or a similar button.

From then on you will be considered a member by LAUNCH.

A member is therefore a registered user, in contrast to a visitor who does not create an account but occasionally visits the freely accessible part of the LAUNCH platform.

3.2 Obligation to provide accurate information

As a member, you guarantee to LAUNCH that all information you enter in the application form and/or post on the platform is completely accurate.

If LAUNCH can reasonably believe that the information provided by a member is misleading or incorrect, LAUNCH has the right to delete this information and, if it deems necessary, to delete the account of that member.

As a member, you are personally liable for any damage caused by the entry of incomplete, incorrect or misleading data, and LAUNCH accepts no responsibility in this regard.

As a member, you agree that LAUNCH can access, store, process and use the data you provide in accordance with the goal of LAUNCH and its privacy policy.

LAUNCH uses personal profile information and data of members to make recommendations to interested recruiters/companies and to find matches with them.

If you keep your profile accurate, complete and up-to-date, these recommendations/matches will become more accurate and relevant.

3.3 Personality of an account

An account must be created by an individual, natural and adult student or young graduate.

You can only create one account and it is strictly personal and non-transferable.

You are not allowed to create an account under the name of someone else unless that adult person has given permission to do so.

As a member, you are personally responsible for any damage caused by creating multiple or illegal accounts.

Each member is also responsible for anything that happens through his/her account, except after removal or reporting of abuse.

3.4 Confidentiality of a member's account/password

As a member, you should provide a strong password and you are responsible for the confidentiality of your password, which gives access to your account.

A member is not allowed under any circumstances to grant access to his/her account/password to others.

3.5 Notices and messages

As a member, you agree that LAUNCH can make notifications or send you messages via the platform in accordance with the goals of LAUNCH, e.g. for completion or updating of your profile information.

3.6 Account deletion

You can always delete your own account yourself by following the steps indicated after clicking on 'delete account' in the 'personal settings' section of the platform. LAUNCH will then anonymize or delete all your data, in accordance with the legal regulations.

LAUNCH, for its part, also has the right to delete a member's account in case of use in violation of the terms of use.

4. Gebruik van het platform en de diensten van LAUNCH door de leden

Het gebruik van LAUNCH door de leden is enkel regelmatig wanneer het uitsluitend valt binnen de doelstelling van LAUNCH zoals omschreven onder 1.

Het is een lid aldus onder meer verboden om het platform te gebruiken:

-voor elk ander commercieel doel;

-op een wijze die schade berokkent aan of resulteert in een inbreuk op enig recht van een ander lid, een recruiter/onderneming of enig ander persoon of rechtspersoon;

-op een wijze die leidt tot beschadiging van de goede reputatie van LAUNCH of van de goede werking van haar platform;

-voor elk ander onwettig doel.

Elk lid is zelf persoonlijk aansprakelijk voor eventuele schade die ontstaat door een onregelmatig gebruik van LAUNCH. Deze kan op geen enkele manier aangerekend worden aan LAUNCH.

5. Gebruik van het platform en de diensten van LAUNCH door Recruiters / Ondernemingen en hun verantwoordelijkheden

LAUNCH sluit overeenkomsten af met ondernemingen/recruiters die zich willen kenbaar maken aan studenten en jong afgestudeerden met het oog op onder meer het etaleren van hun bedrijfsactiviteiten, hun waarden en visies, stages en tewerkstellingsmogelijkheden, en uiteindelijk voor het rekruteren van geschikte talenten.

De recruiters/ondernemingen zullen bedrijfsinformatie, uitnodigingen, aanbiedingen, e.d. op het platform kunnen plaatsen, conform de missie van LAUNCH en conform alle wettelijke regels ter zake.

De recruiters/ondernemingen zijn zelf persoonlijk aansprakelijk voor eventuele schade die ontstaat door het invoeren van onvolledige, incorrecte of misleidende gegevens/uitnodigingen. LAUNCH aanvaardt in dat verband geen enkele verantwoordelijkheid.

In bepaalde rubrieken kan het LAUNCH platform hyperlinks voorzien naar websites of inhoud beheerd door de recruiters/ondernemingen zelf. Deze laatsten zijn zelf verantwoordelijk inzake de kwaliteit, correctheid of wettelijkheid van deze inhoud of voor de werking van deze websites. LAUNCH aanvaardt ter zake geen enkele aansprakelijkheid in geval van schade.

Op basis van door de recruiters/ondernemingen aangereikte criteria die in overeenstemming dienen te zijn met alle wettelijke voorschriften ter zake, kan LAUNCH profielen (persoonlijke gegevens) van leden aanleveren.

De recruiters/ondernemingen verbinden zich ertoe om deze profielen enkel te gebruiken inzake de doelstelling van LAUNCH, en in overeenkomstig met de gebruiksvoorwaarden en het privacybeleid van LAUNCH, en in het algemeen conform alle wettelijke bepalingen inzake de privacy en de bescherming van persoonsgegevens.

6. Intellectuele rechten

De volledige inhoud en werking van het LAUNCH platform, met inbegrip van benaming, teksten, grafieken, logo's, afbeeldingen, codes, database, pictogrammen, e.d. is de intellectuele eigendom van Launch.career BV. Elke commerciële of promotionele distributie, publicatie of exploitatie ervan is verboden, tenzij u hiervoor de uitdrukkelijke voorafgaande schriftelijke toestemming hebt ontvangen.

Het is uitdrukkelijk verboden om bestanden, software of de inhoud en werking van het LAUNCH platform te downloaden, kopiëren, wijzigen of openbaar te maken.

Het is verboden om de broncode van de website van LAUNCH en de applicaties te wijzigen, om ze te gebruiken als basis voor enig werk of om de broncodes op enigerlei wijze te verkrijgen of te verkopen, te vestigen, over te dragen of enig recht op de informatie of broncode te vestigen.

7. Aansprakelijkheid

Launch.career levert het platform (website en applicaties) en de diensten op een 'as is'-basis en geeft geen enkele waarborg van toereikende kwaliteit of geschiktheid voor een bepaald doel.

LAUNCH stelt het platform en de diensten enkel ter beschikking en heeft in het algemeen geen controle op de informatie verstrekt door de leden, noch op de informatie of diensten aangeboden op of via haar platform door recruiters / ondernemingen of andere derden. LAUNCH treedt in dit verband enkel op als tussenpersoon, en aanvaardt ter zake geen aansprakelijkheid voor eventuele schade die voortvloeit uit het gebruik van het platform of de diensten.

LAUNCH kan enkel aansprakelijk worden gesteld in geval van bedrog of zware fout van haarzelf of een van haar werknemers. In dat geval zal de aansprakelijkheid van LAUNCH beperkt zijn tot de herstelling van de door de gebruiker geleden voorzienbare, directe, persoonlijke en zekere schade, met uitsluiting van de herstelling van indirecte of onstoffelijke schade zoals bijkomende kosten, inkomsten- of winstderving, verlies van klanten, verlies of beschadiging van gegevens, verlies van contracten, schade aan derden, enz....

LAUNCH kan niet aansprakelijk worden gesteld voor schade die voortvloeit uit het feit dat de gebruiker zijn verplichtingen niet nakomt.

In alle gevallen waarin LAUNCH aansprakelijk wordt gesteld, zal haar aansprakelijkheid tegenover de gebruiker beperkt zijn tot de totale bedragen die de gebruiker aan LAUNCH heeft betaald in de loop van de twaalf (12) maanden voorafgaand aan de oorzaak van de schade.

8. Conflicten en toepasselijk recht

Als één of meerdere bepalingen van deze gebruiksvoorwaarden nietig blijken te zijn, tast dit de geldigheid van de overige bepalingen niet aan.

In het geval van een conflict tussen een lid of een recruiter / onderneming en LAUNCH, zal steeds eerst een minnelijke oplossing worden nagestreefd, desgevallend door bemiddeling.

Als het geschil op geen enkele andere manier kan worden opgelost, zijn de rechtbanken van Antwerpen uitsluitend bevoegd om van het conflict kennis te nemen. Het Belgische recht is daarbij van toepassing.

9.Vragen, klachten en feedback

LAUNCH neemt je rechten en privacy zeer ernstig en wij danken je voor het grondig nalezen van deze gebruiksvoorwaarden.

Voor vragen, klachten of feedback, kan je steeds terecht bij LAUNCH door:

- een e-mail te verzenden naar legal@launch.career;

- via de post een ondertekende brief te verzenden naar Launch.career BV, afdeling gebruiksvoorwaarden, Vloeyenbergdreef 7 te 2970 Schilde.